Learning Never Ends ...


பெங்களூரு நெரிசலுக்குத் தீர்வுகள்

பெங்களூருபெங்களூருவில் கார் ஒட்டி அலுத்துப் போய் "இதற்கு மாட்டு வண்டியே தேவலாம்" என்று யோசித்திருக்கிறீர்களா? பெங்களூரு வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டவர்கள் இப்போது உங்களுக்காகவே தொழில்நுட்பத்தை உபயோகித்து போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வழிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.


சந்திப்புகளில் இருக்கும் சைகை விளக்குகள் (traffic lights) மையக் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து அந்தச் சந்திப்பில் பொருத்தியிருக்கும் காமிராக்களின் (camera) உதவியுடன் இயக்கப் படுகின்றன.

Do The Big Rocks First !

Video: 
See video